Cardiology Department Staff

Teaching Staff

Dr. Narayan Sadashiv Arvikar Dean  15/04/2008
Dr. Chandrayya Achanna Kante MED. SUPTD  01/10/2012
Dr. Amrut Apparao Mahajan Professor  19/09/2011
Dr. Shubhangi Bhagwat Ghule  28/05/2011
Dr. Jaideo Manohar Ughade  16/04/2021
Dr. Vijayanand S. Nagdeve  20/05/2021
Dr. Anita Shriram Fating  01/06/2021
Dr. Ganesh Nathuramji Trivedi  10/11/2021
Dr. Rajendra Sakharam Rakh Asso. Professor  20/05/2021
Dr. Anil Sahebrao Pungle  31/07/2019
Dr. Imran Khan Shamiullah Khan Assist. Professor  01/100/2021
Dr. Manish Ramdas Chaudhari Tutor  16/11/2007
Dr. Suniti Dhananjay Bendre  15/12/2007
Dr. Shubham Singula  01/10/2021
Dr. Pooja Mahajan  01/10/2021
Dr. Pranav Navkar  01/10/2021
Dr. Manish Patil  01/10/2021
Dr. Monali Jankar  01/10/2021

Non Teaching Staff

       
Mrs. Janhavi Rajendra Bhirud  Technician
Mr. Vaibhav Borole  Technician
Mr. Sunil K. Oswal Technical Assistant
Mr. Gajanan Bhagwan Jadhav Dessection Hall Attendant
Mr. Gopal Anil Nandurkar Dessection Hall Attendant
Mr. Rajendra Eknath Dhande Dessection Hall Attendant
Mr. Ravindra Chudaman Nemade Dessection Hall Attendant
Mrs. Vaishali Mahesh Waghulde Dessection Hall Attendant
Mr. Roshan K. Mahajan Dessection Hall Attendant
Mr. Hitendra Murlidhar Chaudhari Dessection Hall Attendant
Mr. Lalit Ramesh Bondee Store Keeper Cum Clerk
Mrs. Vandana V. Patil Steno Typist
Mr. Radhyeshyam Dinkar Patil Artist
Mr. Lakhan Patel Sweepers
Mr. Chetan Chaudhari Sweepers
Mr. Swapnil Wagh Sweepers
Mr. Vinod Sapkale Sweepers
   

Cardiology Department Staff