Physiology Department Staff

Teaching Staff

Document
Dr. Shivanand Shriram Rathod Professor  24/11/20018
Dr. Ranjana Chandrakant Shingne Asso. Professor  05/05/2017
Dr. Mariya Khatoon Sultan Ahmed  20/05/2021
Dr. Santosh Kumar Jha Assist. Professor  26/11/2020
Dr. Kapil ganesh Pallod  01/05/2021
Dr. Afreen Imran Khan  01/10/2021
Dr. Shaikh Jeenifer Beegum Shaikh Jafar  01/10/2021
Dr. Alok Kumar Yadav  24/12/2021
Dr. Ritu Krishnamuran Gattani Tutor  16/11/2007
Dr. Shashikant Bhagirath Chandwadkar  27/01/2011
Dr. Milind Martand Rane  16/01/2017

Non Teaching Staff

Document
Mr. Vikas H. Jawale  Technician Assistant
Mr. Pravin P. Kolhe  Technician
Mrs. Suvarna P. Borole Store Keeper cum clerk
Mr. Sanjay Madhukar Bhirud Laboratory Attendant
Mr. Jagannath Ashok Sonawane Laboratory Attendent
Mr. Shashikant Salunkhe Steno Typist
Mr. Ganeesh Bhoi Sweepers
Mr. Ashwin Sawant Sweepers

Teaching Staff

Physiology_T

Non Teaching Staff

Physiology