Pharmacology Department Staff

Teaching Staff

Document
Dr. Devendra Ramesh Chaudhari Professor  16/07/2010
Dr. Suyog Sudhakar Chopade  12/09/2011
Dr. Rahul Prakash Bhavsar Assos. Professor  16/04/2018
Dr. Bapurao Motiram Bite Assist. Professor  05/12/2012
Dr. Mahendra Mahadu Gaikwad  26/12/2020
Dr. Shaikh Faseehuddin Shaikhoddin  28/12/2020
Dr. Vivek Ravindra Phirke  27/07/2021
Dr. Dhananjay Hiraman Bendre  15/12/2007
Dr. Nitin Nathu Mahajan  22/08/2008
Dr. Jiaram Sarandas Udasi  08/12/2016
Dr. Chandarlal Parbhudas Udasi  07/12/2016
Dr. Ajinkya More  01/10/2021
Dr. Abhishek Suryawanshi  04/10/2021
Dr. Nitin Prajapat  05/10/2021

Non Teaching Staff

Document
Mr. Tushar R. Chaudhari Pharmaceutical Chemist
Mr. Atul R. Mahajan  Technician
Mr. Yogesh A. Talele Technical Assistant
Mrs. Punam Dipak Patil Storee Keeper Cum Clerk
Mr. Pankaj Bhalchandra Mahajan Laboratory Attendant
Mr. Vishal Subhash Patil Laboratory Attendant
Mr. Vikas Hiralal Patil Laboratory Attendant
Mrs. Kanchan Sanjay Narkhede Steno – Typist
Mrs. Chaya Patil Sweepers
Mr. Sanjay Hankar Sweepers

Teaching Staff

Non Teaching Staff